Том 24 № 4 (2019): Ендокринологія
Ендокринологія

DOI: 10.31793/1680-1466.2019.24-4

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Друкований наклад: 4000 примірників
Електронний наклад: 7500 примірників

Головний редактор: Тронько Микола Дмитрович, проф., д.м.н., віце-президент НАМН України, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, Київ
Заступники головного редактора: Кваченюк А.М., Соколова Л.К.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008
Фахова реєстрація у ВАК України: Наказом МОН України від 07.10.2015 р. № 1021 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (медичні та біологічні науки)
Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

M.S. Egorova
295-301
Масса миокарда левого желудочка и ее связь с вариабельностью ритма сердца у пациентов с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом 2-го типа
pdf
T.S. Vatseba, L.K. Sokolova, V.V. Pushkarev, O.I. Kovzun, B.B. Guda, V.M. Pushkarev, M.D. Tronko
302-310
Активация конечных протеинкиназ инсулинового сигнального каскада в мононуклеарных клетках периферической крови пациентов с диабетом и различными типами рака
pdf
G.V. Zelinskaya, E.A. Shelkovoy
311-317
Ультразвукові та цитологічні характеристики радіойодчутливості метастазів папілярного раку щитоподібної залози
pdf
М.V. Shevchuk, O.О. Tsiganenko, O.V. Taranenko, V.V. Kryzhevsky, B.M. Mankovsky
318-322
Частота депресивних станів у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
pdf
B.M. Lysenko, B.V. Khabrat, А.A. Gordejchuk, T.A. Struk, O.O. Lytvak, O.Ya. Giryavenko, A.B. Khabrat
323-330
Неспецифічний захист й особливості автоімунних процесів у пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом на тлі гіпотиреозу
pdf
O.S. Lukashenia, N.I. Levchuk, O.I. Kovzun
331-336
Дослідження механізмів цитотоксичної дії адренокортиколітичних та антимітотичних препаратів в адренокортикоцитах людини
pdf
A.G. Reznikov, O.V. Sachynska, O.A. Faliush
337-345
Пренатальне застосування порогової дози ендокринного дизраптора дибутилфталату викликає передчасну вікову інволюцію органів репродуктивної системи самців щурів
pdf