Неспецифічний захист й особливості автоімунних процесів у пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом на тлі гіпотиреозу
pdf

Ключові слова

клітинний і гуморальний імунітет, зовнішній генітальній ендометріоз, гіпотиреоз, щитоподібна залоза, неплідність, репродуктивний вік.

Як цитувати

Lysenko, B., Khabrat, B., GordejchukА., Struk, T., Lytvak, O., Giryavenko, O., & Khabrat, A. (2019). Неспецифічний захист й особливості автоімунних процесів у пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом на тлі гіпотиреозу. Ендокринологія, 24(4), 323-330. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-4.324

Анотація

Мета — проаналізувати стан неспецифічного захисту й особливості автоімунних процесів у пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом (ЗГЕ) на тлі гіпотиреозу. Матеріал і методи. До дослідження увійшли 110 пацієнток із ЗГЕ на тлі гіпофункції щитоподібної залози (ЩЗ), яким у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ КПМ» ДУС) проводили загальноклінічне передопераційне обстеження, пальпацію та УЗД ЩЗ, рутинні гінекологічні обстеження — огляд у дзеркалах, бімануальне дослідження. Для з’ясування характеру порушень імунного статусу на системному рівні досліджували показники клітинного та гуморального імунітету: вміст субпопуляцій Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD20, CD16); прозапальних і протизапальних цитокінів — інтерлейкінів IL‑1β, IL‑6, IL‑8, IL‑10, чинника некрозу пухлин α (TNF-α); імуноглобулінів (IgG, IgM, IgA); антитіл до фосфоліпідів (IgG, IgM). Визначення вмісту цитокінів, інтерлейкінів, Ig у крові проводили імуноферментним методом. Результати. За поєднання ЗГЕ та гіпотиреозу відбуваються виражені імунні зсуви — пригнічення клітинного (зниження вмісту CD3, CD4, CD8, збільшення CD16 Т-лімфоцитів) та активація гуморального (збільшення вмісту CD20 В-лімфоцитів, IgA і IgG) імунітету. Виявлено негативний середньої сили кореляційний зв’язок між показниками тиреотропного гормону (ТТГ) і CD3 (r= –0,59; t=5,1), між ТТГ і CD4 (r= –0,59; t=4,14), між ТТГ і CD8 (r=–0,51; t=4,98); прямий середньої сили зв’язок між ТТГ і CD16 (r=0,69; t=5,57), між ТТГ та IgA (r=0,61; t=4,82), між ТТГ та IgG (r=0,54; t=5,81), між ТТГ і CD20 (r=0,43; t=4,17). У жінок із ЗГЕ та гіпотиреозом знижується вміст TNF-α
(в 1,3 раза), IL‑6 (в 1,5 раза), IL‑8 (в 1,7 раза); підвищуються рівні IL-l (в 1,5 раза) і IL‑10 (в 1,4 раза), а також виявляються автоімунні порушення, які супроводжуються підвищенням вмісту антифосфоліпідних IgG (в 1,5 раза), антитіл до нативної (двоспіральної) ДНК IgG (в 1,2 раза) та зниженням рівня антифосфоліпідних IgM (в 1,5 раза). Висновки. За поєднання ЗГЕ та гіпотиреозу відбуваються виражені імунні зсуви: пригнічення клітинного та активація гуморального імунітету — зниження вмісту CD3, CD4, CD8 і збільшення рівнів CD16 Т-лімфоцитів, CD20 В-лімфоцитів, IgA, IgG. Доведено наявність кореляційного зв’язку між рівнем ТТГ у крові та імунними показниками — негативного із CD3, CD4, CD8 і позитивного із CD16, CD20, IgA та IgG. У жінок із ЗГЕ та гіпотиреозом знижуються рівні TNF-α, IL‑6, IL‑8, підвищується вміст IL-l, IL‑10 і мають місце автоімунні порушення, що супроводжуються підвищенням показників антифосфоліпідних IgG, антитіл до нативної (двоспіральної) ДНК IgG і зниженням рівня антифосфоліпідних IgM, що свідчить про посилення автоімунних процесів у таких жінок.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-4.324
pdf

Посилання

1. Лисенко БМ, Хабрат БВ, Литвак ОО, Гирявенко ОЯ, Гордійчук ОА, Струк ТА, Хабрат АБ. Гормональний статус хворих із зовнішнім генітальним ендометріозом у поєднанні з гіпотиреозом. Клінічна та профілактична медицина. 2019;2(8):58-68. (Lysenko BM, Khabrat BV, Lytvak OO, Hyryavenko OYA, Hordiychuk OA, Struk TA, Khabrat AB. Hormonal status of patients with external genital endometriosis in combination with hypothyroidism. Klinichna ta profilaktychna medytsyna. 2019;2(8):58-68).
2. Moore DC. Natural course of «subclinical» hypothyroidism in childhood and adolescence. Arch Pediatr Adolesc Med. 2015;150:293-7.
3. Glinoer D. Pregnancy and iodine. Thyroid. 2015;11:471-81.
4. Кравченко ВІ. Йодний дефіцит як причина високої розповсюдженості тиреоїдної патології серед населення регіонів, що постраждали після аварії на ЧАЕС. Журнал НАМН України. 2016;2(22):222. (Kravchenko VI. Iodine deficiency as a cause of high prevalence of thyroid pathology among the population of Chernobyl
affected regions. Zhurnal NAMN Ukrayiny. 2016;2(22):222).
5. Дубоссарская ЗМ, Дубоссарская ЮА, Пузий АН. Гормональные основы инволюции репродуктивной системы женщины (обзор литературы). Здоровье женщины. 2010;5:167-72. (Dubossarskaya ZM, Dubossarskaya YuA, Puzyi AN. Hormonal basis of the involution of the reproductive system of women (literature review). Zdorov’ye zhenshchiny. 2010; 5:167-72).
6. Вовк ІБ, Нетреба Н І, Горбань Н Є. Особливості засівання та активності реплікації віруса генітального герпесу в різних біологічних середовищах у жінок із ретенційними кістами яєчників на тлі хронічних запальних захворювань геніталій. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2011; 73(3):109-14. (Vovk IB, Netreba NI, Horban NYe. Features of sowing and replication activity of genital herpes virus in different biological environments in women with retentive ovarian cysts against chronic inflammatory genital diseases. Pediatriya, akusherstvo ta hinekolohiya.2011; 3:109-14).
7. Nøhr SB, Lawberg P, Børlum KG, Pedersen KM, Johannesen PL, Damm P, et al. Iodine status in neonates in Denmark: regional variations and dependency on maternal iodine supplementation. Acta Pediatr. 2015;83:578-82.
8. Bernal J, Nunez J. Thyroid hormones and brain development. Eur J Endocrinol. 2011;133:390-8.
9. Вовк ІБ, Кондратюк ВК, Ревенко ОО, Горбань Н Є. Якість життя у жінок з безплідністю та штучним перериванням вагітності в анамнезі. Перинатологія та педіатрія. 2010;4:123-9. (Vovk IB, Kondratyuk VK, Revenko OO, Horban NE. Quality of life in women with a history of infertility and artificial abortion. Perynatolohiya ta pediatriya. 2010;4:123-9).
10. Траверсе ГМ, Зюзина ЛС, Дудченко ТН. Влияние йодной обеспеченности кормящих матерей на становление вегетовисцеральных функций ЦНС и функционирования пищеварительного тракта преждевременно родившихся детей. Здоровье женщины. 2010;10(56):120-4. (Traverse HM, Zyuzyna LS,
Dudchenko TN. The influence of iodine supply of nursing mothers on the formation of vegetative-visceral functions of the central nervous system and the functioning of the digestive tract of prematurely born children. Zdorov’ye zhenshchiny. 2010;10(56):120-4).
11. Маркевич ВЕ, Тарасова ІВ, Турова ЛО, Маркевич ВВ. Особливості впливу токсичних мікроелементів на систему мати-плацента-плід у разі затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Сучасна педіатрія. 2010;3(31):140-2. (Markevych VE, Tarasova IV, Turova LO, Markevych VV. Features of the influence of toxic trace
elements on the mother-placenta-fetal system in case of delayed fetal fetal development. Suchasna pediatriya. 2010;3(31):140-2).
12. Коханевич ЕВ, Судома ИА, Берестовой ОА. Генитальный эндометриоз и бесплодие: IVF или хирургия? Вісник акушерів-гінекологів України. 2002;2:24-34. (Kokhanevych EV, Sudoma IA, Berestovoy OA. Genital endometriosis and infertility: IVF or surgery? Visnyk akusheriv-hinekolohiv Ukrayiny. 2002;2:24-34).
13. Судома ІО, Тавокіна ЛВ, Зінченко ВМ. Комплексне дослідження клінічних ознак та цитогенетичної природи спонтанних абортів в першому триместрі вагітності. Вісник акушерів-гінекологів України. 2002;5/6:47-50. (Sudoma IO, Tavokina LV, Zinchenko VM. A comprehensive study of the clinical features and cytogenetic nature of spontaneous abortions in the first trimester of pregnancy. Visnyk akusheriv-hinekolohiv Ukrayiny. 2002;5/6:47-50).
14. Roig B, Mnif W, Hadj H. Critical reviews in environmental science and technology. Taylor and Francis Ltd. 2015;21:2297-351.
15. Mastorakos G, Pavlatou M. Exercise as a stress model and the interplay between the hypothalamus pituitary adrenal and the hypothalamus pituitary thyroid axes. Horm Metab Res. 2015;37(9):577-84.