Дослідження механізмів цитотоксичної дії адренокортиколітичних та антимітотичних препаратів в адренокортикоцитах людини
pdf

Ключові слова

адренокортикоцити людини, о, п’-ДДД, колхіцин, цитохалазин В, P-глікопротеїн.

Як цитувати

Lukashenia, O., Levchuk, N., & Kovzun, O. (2019). Дослідження механізмів цитотоксичної дії адренокортиколітичних та антимітотичних препаратів в адренокортикоцитах людини. Ендокринологія, 24(4), 331-336. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-4.332

Анотація

Антимітотичні агенти наразі широко використовуються як протипухлинні терапевтичні засоби. Проте їх використання має деякі обмеження, оскільки останні є субстратом Р-глікопротеїну, який визначає резистентність клітин до протипухлинних препаратів. Мета — дослідити вплив селективного інгібітору Р-глікопротеїну PGP4008 на реалізацію ефекту адренокортиколітичної сполуки орто, пара’-дихлордифенілдихлоретану (о, п’-ДДД) та антимітотичних сполук колхіцину й цитохалазину В в адренокортикоцитах людини. Матеріал і методи. Дослідження in vitro проводили на диспергованих клітинах, отриманих із позапухлинної тканини кори надниркових залоз людини. До середовища інкубації додавали розчин о, п’-ДДД (кінцеві концентрації 10 мкмоль/л і 50 мкмоль/л), колхіцин (10 мкмоль/л) і цитохалазин В (10 мкмоль/л). Селективний інгібітор Р-глікопротеїну PGP4008 вносили до інкубаційного середовища в кінцевій концентрації 50 мкмоль/л. Інкубація тривала 18 год за 37 °C. Оцінку цитотоксичної дії досліджуваних сполук проводили за підрахунком кількості загиблих клітин, забарвлених 0,4% трипановим синім у камері Горяєва. Результати. Передінкубація адренокортикальних клітин з о, п’-ДДД, колхіцином і цитохалазином В призводить до збільшення відсотка мертвих клітин. Додавання до живильного середовища PGP4008 посилювало цитотоксичний ефект досліджуваних сполук. Висновок. Проведені дослідження показали, що використання о, п’-ДДД, колхіцину та цитохалазину В з інгібітором Р-глікопротеїну PGP4008 є перспективним для подальшого передклінічного вивчення.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-4.332
pdf

Посилання

1. Чехун ВФ, Микитенко ДО, Лук’янова НЮ, Погрібний ІП. Корекція порушень метилування ДНК як можливий шлях модуляції лікарської резистентності злоякісних клітин. Укр біохім журн. 2006;78(6):5-14. (Chekhun VF, Mykytenko DO, Lukyanova NYu, Pogribny IP. Сorrection of disturbances of DNA methylation as a possible way to modulation of malignant cells drug resistance. Ukr Biokhim Zhurn. 2006;78(6):5-14).
2. Грищук РЯ, Коваль СВ, Шейн АВ, Мізерний РО, Овечко МЄ. Механізми резистентності ракових клітин до протипухлинних препаратів. «Молодий вчений». 2016;10(37):54-7. (Hryshchuk RYa, Koval SV, Shein АV, Mizernyi RA, Ovechko ME. Mechanisms of resistance cancer cells to antineoplastic drugs.
«Young Scientist». 2016;10(37):54-7).
3. Комиссаренко ВП, Резников АГ. Ингибиторы функции коры надпочечных желез. Київ: Здоров’я. 1972:374 с. (Komissarenko VP, Reznikov AG. Inhibitors of adrenal cortex function. Kyiv: Zdorovya. 1972:374 p.).
4. Кваченюк АМ, Луценко ЛА, Галузинська ОІ, Супрун ІС, Кваченюк ДА, Негрієнко КВ. Тактика введення хворих на адренокортикальний рак. Ендокринологія. 2012;17(4):27-36. (Kvachenyuk AN, Lutzenko LA, Galuzinskaya OI, Suprun IS, Kvachenyuk DA, Negrienko KV. The management of patients with
adrenocortical cancer. Endokrynologia. 2012;17(4):27-36).
5. Бальон ЯГ. Фармакотерапія патологічних станів надниркових залоз. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. 2012;10(37) вип. 1:19-29. (Balyon YaG. Pharmacotherapy of pathological states of adrenal glands. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 2012;10(37)output 1:19-29).
6. Микоша АС, Ковзун ЕИ, Тронько НД. Хлодитан, митотан, о, п’-ДДД — современные взгляды и оценки. Ендокринологія. 2017;22(3):284-92. (Mikosha AS, Kovzun EI, Tron’ko ND. Chloditan, mitotan, o, p’-DDD — modern views and evaluations. Endokrynologia. 2017;22(3):284-92).
7. Іnaba M, Kamata K. Effect of colchicine on steroid production from rat adrenal gland. Jpn J Pharmacol. 1979;29:631-38.
8. Lee LJ, Chen JS, Ko TL, Wang SM. Mechanism of colchicineinduced steroidogenesis in rat adrenocortical cells. J Cell Biochem. 2001;81(1):162-71.
9. Papadopoulos V, Brown AS, Hall PF. Calcium-calmodulindependent phosphorylation of cytoskeletal proteins from adrenal cells. Mol Cell Endocrinol. 1990;74(2):109-23.
10. Birnbauer L, Abramowitz J, Yatani A, Okabe K, Materra R, Graf R, et al. Roles of G proteins in coupling of receptors to ionic channels and other effector systems. Crit Rev Biochem Mol Biol. 1990;25(4):225-44.
11. Комиссаренко ВП, Микоша АС, Челнакова ИС. Изменение электронного транспорта в митохондриях и микросомах коры надпочечников под влиянием о, п’-дихлордифенилдихлорэтана. Укр биохим журн. 1981;53(6):74-7. (Komissarenko VP, Mikosha AS, Chelnakova IS. Changes in electron transport in the mitochondria and microsomes of the adrenal cortex under the influence of o, p-dichlordiphenyldichlorethane. Ukr Biokhim Zhurn. 1981;53(6):74-7).
12. Fojo AT, Ueda K, Slamont DJ, Poplackt DG, Gottesman MM, Pastan I. Expression of a multidrug-resistance gene in human tumors and tissues. Proc Nati Acad Sci USA. 1987;84:265-69.
13. Левчук НІ. Вплив інгібітора Р-глікопротеїну на реалізацію ефекту паклітакселю у тканині гормонально неактивних пухлин кори надниркових залоз людини. Ендокринологія. 2012;17(1)додаток 1:61. (Levchuk NI. Effect of P-glycoprotein inhibitor on realization for paclitaxel action in tissue of hormoneinactive
tumors of human adrenal cortex. Endokrynologia. 2012;17(1)suppl 1:61).