Том 24 № 3 (2019): Ендокринологія
Ендокринологія
Ендокринологія

DOI: 10.31793/1680-1466.2019.24-3

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Друкований наклад: 4000 примірників
Електронний наклад: 7500 примірників

Головний редактор: Тронько Микола Дмитрович, проф., д.м.н., віце-президент НАМН України, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, Київ
Заступники головного редактора: Кваченюк А.М., Соколова Л.К.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008
Фахова реєстрація у ВАК України: Наказом МОН України від 07.10.2015 р. № 1021 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (медичні та біологічні науки)
Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

M.D. Tron’ko, K.P. Zak, V.V. Popova
203-216
Алгоритм доклинической диагностики сахарного диабета 1-го типа как основа для создания Реестра ДААт-позитивных детей и подростков Украины с прогнозированным развитием заболевания
pdf
H.S. Kuznetsova, A.I. Gozhenko, K.S. Kuznetsova, L.M. Bobryk, S.H. Kuznetsov
217-222
Стойкое снижение эндотелиальной десквамации у пациентов с сахарным диабетом
pdf
L.K. Sokolova, Yu.B. Belchina, O.E. Ozeryanskaya, S.A. Chervyakova, M.D. Tronko
223-227
Ефективність використання метилкобаламіну в комплексному лікуванні діабетичної периферичної нейропатії
pdf
T.S. Vatseba, L.K. Sokolova, V.V. Pushkarev, O.I. Kovzun, B.B. Guda, V.M. Pushkarev, M.D. Tronko
228-232
Активація протеїнкінази Akt у мононуклеарах периферичної крові. Зв’язок із рівнями інсуліну та інсуліноподібного чинника росту в крові хворих на рак і діабет
pdf
A.V. Skums, V.A. Kondratyuk, O.M. Gulko, O.M. Symonov
233-240
Рентгенендоваскулярні втручання в хірургічному лікуванні пухлин надниркових залоз
pdf
N.M. Stepura, G.A Zamotayeva, I.P. Volynets
241-244
Рівень циркулюючих імунних комплексів у хворих на дифузний токсичний зоб за умов лікування радіойодом
pdf
A.V. Zelinskaya
245-252
Сумісне використання визначення експресії тиреоглобуліну та тиреоїдної пероксидази в пунктатах у передопераційному прогнозуванні ефективності радіойодтерапії поопераційних метастазів папілярного тиреоїдного раку
pdf
V.I. Kravchenko, V.S. Berezenko, L.V. Slipachuk, I.A. Luzanchuk, O.M. Golin’ko, B.K. Medvedev, V.I. Krasnikov
253-258
Йодне забезпечення дітей м. Київ
pdf
M. Bobryk, V. Reznichenko
259-263
Актуальні діагностичні рішення клінічного завдання «Оцінка рівня йодного насичення організму»
pdf
L.M. Kalyns’ka, O.I. Kovzun, N.I. Levchuk
264-270
Зміни активності ангіотензинперетворюючого ферменту в структурах гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи та функції кори надниркових залоз щурів під дією метанандаміду
pdf