Зміни активності ангіотензинперетворюючого ферменту в структурах гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи та функції кори надниркових залоз щурів під дією метанандаміду
pdf

Ключові слова

ангіотензинперетворюючий фермент, гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальна сис- тема, метанандамід, кортикостероїди.

Як цитувати

Kalyns’ka, L., Kovzun, O., & Levchuk, N. (2019). Зміни активності ангіотензинперетворюючого ферменту в структурах гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи та функції кори надниркових залоз щурів під дією метанандаміду. Ендокринологія, 24(3), 264-270. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-3.264

Анотація

Мета роботи — дослідити вплив метанандаміду — метаболічно стійкого похідного ендоканабіноїду N-арахідоноїлетаноламіну на активність ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) у центрах регуляції гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи (ГГАС), а також на рівень кортикостероїдів у плазмі крові щурів. Матеріал і методи. Активність АПФ у гіпоталамусі, аденогіпофізі, надниркових залозах і плазмі крові щурів визначали за допомогою флуориметричного методу, використовуючи як субстрат Benzoyl-Gly-His-Leu (Sigma, США). Вміст 11-гідроксикортикостероїдів (11-ОКС) у плазмі крові щурів встановлювали із застосуванням флуориметричного мікрометоду. Результати. Через 1 годину після одноразового введення інтактним щурам метанандаміду в дозах 0,2 мг/кг і 0,02 мг/кг активність АПФ у центральних ланках ГГАС — гіпоталамусі та аденогіпофізі підвищувалася, активність АПФ унадниркових залозах та активність циркулюючого в крові ферменту знижувалися. Після одноразового введення інтактним щурам метанандаміду в дозі 0,2 мг/кг виявлено підвищення рівня 11-ОКС у плазмі крові щурів, введення метанандаміду в низькій дозі — 0,02 мг/кг не призводило до вірогідних змін рівня кортикостероїдів у крові тварин. Висновки. Екзогенні канабіноїди модулюють активність ангіотензинової системи в різних ланках ГГАС, стимулюючи активність АПФ у гіпоталамусі й аденогіпофізі та знижуючи активність ферменту
в надниркових залозах і плазмі крові через 1 годину після одноразового введення метанандаміду інтактним щурам. Через кортикотропін-рилізинг активність ангіотензинів гіпоталамуса та аденогіпофіза підвищення активності АПФ у цих структурах може бути одним із важливих чинників активації ГГАС, зокрема синтезу кортикостероїдів, спричиненого одноразовим введенням метанандаміду у високих дозах.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-3.264
pdf

Посилання

1. Гула НМ, Микоша ОС, Жуков ОД, Челнакова ІС. Дія N-ацилетаноламінів на функцію кори надниркових залоз. Укр. біохім. журн. 2000;72 (3):82-6. (Gula NM, Mikosha OS, Zhukov OD, Chelnakova IS. Effect of N-acylethanolamines on the function of the adrenal cortex. Ukr Biokhim zhurn. 2000;72 (3):82-6).
2. Гула НМ, Маргітич ВМ. Жирні кислоти та їх похідні при патологічних станах. Київ: Наук. думка; 2009. 334 c. (Gula NM, Margitich V. Fatty acids and their derivatives in pathological conditions. Kyiv: Nauk. Dumka; Opinion, 2009:334 p.).
3. Тронько МД, Микоша ОС, Ковзун ОІ, Пушкарьов ВМ. Регулятори функції кори надниркових залоз. Київ: ТОВ »Доктор-Медіа»; 2009:244 c. (Tron’ko MD, Mykosha OS, Kovzun OI, Pushkar’ev VM. Adrenal cortex regulators. Kyiv: TOV «Doctor-Media»; 2009:244 p.).
4. Pagotto U, Marsicano G, Cota D, Lutz B, Pasguali R. The emerging role of the endocannabinoid system in endocrine regulation and energy. Endocrine Rev. 2006;27(1):73-100.
5. O’Hare JD, Zielinski E, Cheng B, Scherer T, Buettner C. Central endocannabinoid signaling regulates hepatic glucose production and systemic lipolysis. Diabetes. 2011;60(4):1055-62.
6. Weidenfeld J, Feldman S, Mechoulam R. Effect of the brain constituent anandamide, a cannabinoid receptor agonist, on the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in the rat. Neuroendocrinol. 1994;59(2):110-2.
7. Patel S, Roelke CT, Rademacher DR. Endocannabinoid signaling negatively modulates stress-induced activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Endocrinology. 2004;145(12):5431-8.
8. Cota D. The role of the endocannabinoids system in the regulation of hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity. J. Neuroendocrinol. 2008;20 (Suppl 1):35-8.
9. Калинская ЛН, Кононенко ВЯ. Взаимодействие ренин-ангиотензиновой и энкефалинергической системы мозга и гипофиза крыс в норме и при экспериментальной патологи гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса. Физиол журнал им ИМ Сеченова. 1996;82(4):60-4. (Kalinskaya LN,
Kononenko VYa. The interaction of renin-angiotensin and enkephalinergic system of the rat brain and pituitary in normal and experimental pathology of the hypothalamic-pituitaryadrenal complex. Fiziol zhurnal im IM Sechenova. 1996;82 (4):60-4).
10. Калинська ЛМ. Вплив мелатоніну та іммобілізаційного стресу на процеси синтезу ангіотензину II в структурах гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи щурів. Буковинський медич вісник. 2003;7(1-2):56-8. (Kalynska LM. Effect of melatonin and immobilization stress on the processes of angiotensin II synthesis in structures of rat hypothalamopituitary-adrenal system. Bukovinsky medych visnyk. 2003;7(1-2):56-8).
11. Калинська ЛМ, Микоша ОС. Зміни активності ангіотензин-перетворюючого ферменту в структурах гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи щурів-самців при дії естрадіолу. Ендокринологія. 2006;11(1):48-54. (Kalynska LM, Mykosha OS. Changes in angiotensin-converting enzyme activity in structures of hypothalamo-adrenocortical system of male rats under estradiol effect. Endokrynolohiya. 2006;11(1):48-54).
12. Корпачева-Зінич ОВ, Калинська ЛМ. Активність сироваткового ангіотензин-перетворювального ферменту у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від статі та андрогенного забезпечення. Укр терапевт журн. 2009;(1):68-75. (Korpacheva-Zinych OV, Kalyns’ka LM. The activity of serum angiotensinconverting enzyme in patients with type 2 diabetes mellitus depending on gender and androgen supply. Ukr therapevt zhurn. 2009;(1):68-75).
13. Калинська ЛМ, Косякова ГВ, Гула НМ. Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ангіотензинперетворюючого ензиму у структурах мозку та плазмі крові щурів за стрептозотоциніндукованого діабету. Укр біохім журн. 2012;84(2):89-92. (Kalyns’ka LM, Kosiakova HV, Gula NM. Effect of N-stearoylethanolamine on activity of angiotensinconverting enzyme in the brain structures and blood plasma of rats with streptozotocine-induced diabetes. Ukr Biokhim zhurn. 2012;84(2):89-92).
14. Калинська ЛМ. Ангіотензинперетворюючий фермент, його роль у міжгормональних взаємодіях. Ендокринологія. 2014;19(4):299-300. (Kalyns’ka LM. Angiotensin-converting enzyme, its role in intergormonal interference. Endokrynolohiya. 2014;19(4):299-300).
15. Yang H, Neff N. Distribution and propertios of angiotensin converting enzyme of rat brain. J Neurochem. 1972;19:2443-50.