Том 23 № 4 (2018): Ендокринологія
Ендокринологія

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)

Періодичність: 4 рази на рік

Друкований наклад: 4000 примірників

Електронний наклад: 7500 примірників

Головний редактор: Тронько Микола Дмитрович, проф., д.м.н., віце-президент НАМН України, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, Київ

Заступники головного редактора: Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [заступники головного редактора з клінічної ендокринології], Микоша О.С. [заступник головного редактора з експериментальної ендокринології]

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказом МОН України від 07.10.2015 р.

№ 1021 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (медичні та біологічні науки)

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
pdf