Том 24 № 2 (2019): Ендокринологія
Ендокринологія

DOI: 10.31793/1680-1466.2019.24-2

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Друкований наклад: 4000 примірників
Електронний наклад: 7500 примірників

Головний редактор: Тронько Микола Дмитрович, проф., д.м.н., віце-президент НАМН України, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, Київ
Заступники головного редактора: Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [заступники головного редактора з клінічної ендокринології], Микоша О.С. [заступник головного редактора з експериментальної ендокринології]

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008
Фахова реєстрація у ВАК України: Наказом МОН України від 07.10.2015 р. № 1021 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (медичні та біологічні науки)
Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
Pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

B.B. Guda, S.V. Gulevaty, M.D. Tronko
109-115
Сучасні підходи до призначення радіойод-діагностики та радіойод-терапії хворим, прооперованим із приводу папілярної карциноми щитоподібної залози
Pdf
A.V. Zelinskaya
117-122
Цитологічні та імуноцитохімічні прогностичні чинники радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози
Pdf
A.V. Skums, A.Y. Kovalenko, M.U. Bolgov, O.M. Gulko, V.A. Kondratyuk, O.M. Symonov, O.S. Mykhailiuk
125-131
Вплив рентгенендоваскулярної селективної електрокоагуляційної оклюзії судин надниркових залоз на періопераційні зміни гемодинаміки в пацієнтів, які перенесли лапароскопічну адреналектомію з приводу феохромоцитом та інших адренальних пухлин
Pdf
О.V. Bolshova, О.Ya. Samson, N.M. Muz, О.А. Vyshnevska, Т.M. Malynovska, І.V. Lukashuk, N.А. Sprynchuk
132-138
Застосування аналога інсуліну деглюдек у базисно-болюсній терапії дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу
Pdf
S.M. Tkach
139-145
Вплив комбінованого фітопрепарату Седаристон на вуглеводний обмін і психоемоційний стан хворих на цукровий діабет із депресивним синдромом
Pdf
O.T. Oleksyk, K.M. Shchubelka, W.W. Wolfsberger
146-152
Повногеномний пошук асоціацій у пацієнтів української популяції з акромегалією
Pdf
M.L. Vodolazhsky, T.P. Sidorenko, T.V. Fomina, T.V. Koshman
153-158
Актуальні питання стану та тенденції розвитку дослідницьких робіт за напрямком «Дитяча діабетологія»
Pdf