Том 24 № 1 (2019): Ендокринологія
Ендокринологія

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Друкований наклад: 4000 примірників
Електронний наклад: 7500 примірників

Головний редактор: Тронько Микола Дмитрович, проф., д.м.н., віце-президент НАМН України, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, Київ
Заступники головного редактора: Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [заступники головного редактора з клінічної ендокринології], Микоша О.С. [заступник головного редактора з експериментальної ендокринології]

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008
Фахова реєстрація у ВАК України: Наказом МОН України від 07.10.2015 р. № 1021 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (медичні та біологічні науки)
Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
Full issue pdf

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

T.S. Vatseba, L.K. Sokolova, V.V. Pushkarev, O.I. Kovzun, V.M. Pushkarev, M.D. Tronko
5-8
Експресія протеїнкінази p70S6K у лейкоцитах хворих на рак і цукровий діабет
Pdf
V.L. Orlenko
9-16
Рівень прозапальних цитокінів у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів із діабетичними артропатіями
Pdf
Z. Krushinskaya, T.Yu. Yuzvenko, A.V. Marchenko
17-23
Вплив етіологічних і соціальних чинників на розвиток і перебіг синдрому діабетичної стопи
Pdf
G.A. Zubkova, V.Ye. Luchytsky
24-28
Радіонуклідна діагностика гемодинамічних порушень у чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу
Pdf
N.A. Sprinchuk, O.V. Bolshova, V.Ye. Dosenko
29-34
Роль генетичного дослідження мутацій гена гормону росту в діагностиці синдрому біологічно неактивного гормону росту в дітей
Pdf
A.V. Zelinskaya
35-40
Цитологічні особливості багаторазово метастазуючих тиреоїдних папілярних карцином
Pdf
R.V. Yanko
41-45
Вплив метіоніну на морфологічні зміни щитоподібної залози щурів
Pdf
M.D. Tron’ko, I.P. Pasteur
46-52
Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Google Scholar
Pdf