Основні напрямки досліджень і досягнення відділу фундаментальних та прикладних проблем ендокринології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»
pdf

Ключові слова

надниркові залози, стероїдогенез, естрогени, пролактин, іони калію, о,п’-ДДД, тиреоїдний канцерогенез.

Як цитувати

Tronko, M., Kovzun, O., Pushkarev, V., Levchuk, N., Lukashenia, O., & Pushkarev, V. (2022). Основні напрямки досліджень і досягнення відділу фундаментальних та прикладних проблем ендокринології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Ендокринологія | Endocrinology, 27(2), 133-146. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/657

Анотація

Огляд літератури присвячено історії створення і науковим здобуткам відділу фундаментальних та прикладних проблем ендокринології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Впродовж багатьох років проводилися дослідження, які були пов’язані з вивченням механізмів регуляції ендокринних залоз за умов норми та патології, пошуку нових шляхів стимуляції та гальмування їх функцій. Особлива увага приділялася виявленню агоністів, що регулюють стероїдогенез у надниркових залозах (НЗ) та з’ясуванню внутрішньоклітинних механізмів їх впливу. Застосування сучасних біохімічних та молекулярних методів дало змогу проаналізувати механізми реалізації стероїдогенного ефекту естрадіолу в корі НЗ. Отримані результати виконаних досліджень дозволили доповнити та розширити сучасні уявлення про біологічну роль естрогенів. Виконано цикл робіт, присвячених ролі пролактину (ПРЛ) в регуляції фундаментальних метаболічних процесів і стероїдогенезу в корі НЗ. З’ясовано основні етапи внутрішньоклітинного перенесення сигналу та визначено місце та значення цього гормону в системі регуляції функції кори НЗ. Вагомими є результати фундаментальних досліджень щодо вивчення впливу іонів калію на функцію НЗ. Була висунута та обґрунтована гіпотеза, за якою головним регулятором біосинтезу альдостерону є іони калію, тоді як адренокортикотропний гормон (АКТГ) контролює в клубочковій зоні переважно синтез глюкокортикоїдів та ростові процеси, а ангіотензин II (АІІ) головним чином регулює кров’яний тиск. Великий інтерес викликають роботи співробітників відділу щодо пошуку речовин, здатних цілеспрямовано пригнічувати синтез кортикостероїдів. Результати багаторічних експериментальних досліджень продемонстрували, що орто,пара’-дихлордифенілдихлоретан (о,п’-ДДД) є сполукою з вираженою адренокортиколітичною дією. Особливе місце в роботі відділу приділялось вивченню молекулярно-генетичних механізмів тиреоїдного канцерогенезу та пошуку способів лікування раку. Виявлення специфічних біологічних мішеней злоякісної трансформації щитоподібної залози (ЩЗ), НЗ та метастатичної активності пухлин є перспективними напрямками наукових досліджень, які необхідно буде вирішити в найближчому майбутньому. Це дасть змогу забезпечити високу ефективність лікування, запобігати важким ускладненням та подовжити життя пацієнта.

pdf

Посилання

Кравченко ВИ. Гормональная регуляция содержания транскортина в крови [диссертация]. Киев, Украина; Институт физиологии им. А.А. Богомольца Академии наук УССР; 1969. 144 с. (Kravchenko VI. Hormonal regulation of transcortine content in the blood [dissertation]. Kiev, Ukraine; A.A. Bogomolets Institute of Physiology, Academy of Sciences of USSR; 1969. 144 p. Russian).

Albrecht ED, Babischkin JS, Davies WA, Leavitt MG, Pepe GJ. Identification and developmental expression of the estrogen receptor alpha and beta in the baboon fetal adrenal gland. Endocrinology. 1999 Dec;140(12):5953-61. doi: 10.1210/endo.140.12.7182.

Baquedano MS, Saraco N, Berensztein E, Pepe C, Bianchini M, Levy E, et al. Identification and developmental changes of aromatase and estrogen receptor expression in prepubertal and pubertal human adrenal tissues. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Jun;92(6):2215-22. doi: 10.1210/jc.2006-2329.

Barzon L, Masi G, Pacenti M, Trevisan M, Fallo F, Remo A, et al. Expression of aromatase and estrogen receptors in human adrenocortical tumors. Virchows Arch. 2008 Feb;452(2):181-91. doi: 10.1007/s00428-007-0542-0.

Тронько МД, Микоша ОС, Ковзун ОІ, Пушкарьов ВМ. Регулятори функції кори надниркових залоз. Київ: ТОВ «Доктор-Медіа»; 2009. 244 с. (Tronko MD, Mikosha OS, Kovzun OI, Pushkarev VM. Regulators of adrenal cortex function. Kyiv: TOV «Doktor-Media»; 2009. 244 p. Ukrainian).

Ковзун ОІ, Костюченко НМ, Грінченко ЄМ, Микоша ОС. 17β-естрадіол in vitro збільшує експресію мРНК білка-регулятора швидкої фази стероїдогенезу та десмолази в корі надниркових залоз людини. Ендокринологія. 2009;14(1):120-5 (Kovzun OI, Kostuchenko NN, Grinchenko EM, Mykosha AS. Effect of 17β-estradiol on the mRNA expression of steroidogenic acute regulatory protein StAR and cytochrome P450scc in human adrenal cortex. Endokrynologia. 2009;14(1):120-5. Ukrainian).

Tsukahara S, Hojo R, Kuroda Y, Fujimaki H. Estrogen modulates Bcl-2 family protein expression in the sexually dimorphic nucleus of the preoptic area of postnatal rats. Neurosci Lett. 2008 Feb 13;432(1):58-63. doi: 10.1016/j.neulet.2007.12.006.

Zeng Q, Chen GG, Vlantis AC, van Hasselt CA. Oestrogen mediates the growth of human thyroid carcinoma cells via an oestrogen receptor-ERK pathway. Cell Prolif. 2007 Dec;40(6):921-35. doi: 10.1111/j.1365-2184.2007.00471.x.

Jiang HP, Teng RY, Wang Q, Zhang X, Wang HH, Cao J, et al. Estrogen receptor alpha variant ERalpha46 mediates growth inhibition and apoptosis of human HT-29 colon adenocarcinoma cells in the presence of 17beta-oestradiol. Chin Med J (Engl). 2008 Jun 5;121(11):1025-31.

Kanagaraj P, Vijayababu MR, Ilangovan R, Senthilkumar K, Venkataraman P, Aruldhas MM, et al. Effect of 17beta-estradiol on apoptosis, IGF system components and gelatinases A and B in prostate cancer cells (PC-3). Clin Chim Acta. 2007 Feb;377(1-2):70-8. doi: 10.1016/j.cca.2006.07.030.

Тронько МД, Ковзун ОІ, Грінченко ЄМ, Микоша ОС. Вплив 17β-естрадіолу на експресію мРНК проапоптичного протеїну Вах і рівень фрагментації. Укр біохім журн. 2009;81(2):80-4 (Tronko MD, Kovzun OI, Grinchenko ЕM, Mykosha АS. Effect of 17β-estradiol on mRNA expression of proapoptotic protein Bax and DNA fragmentation level in human adrenal cortex. Ukr Biokhim Zh (1999). 2009 Mar-Apr;81(2):80-4. Ukrainian).

Саутин ЮЮ. Дослідження ролі пролактину в регуляції функції кори надниркових залоз та біохімічні механізми його дії [дисертація]. Київ, Україна; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України; 1997. 297 с. (Sautin YuYu. Investigation of the prolactin role in the adrenal cortex function regulation and biochemical mechanisms of its action [dissertation]. Kyiv, Ukraine; V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of Academy of Medical Sciences of Ukraine; 1997. 297 p. Ukrainian).

Саутин ЮЮ, Ковзун ЕИ, Тронько НД, Микоша АС. Эффекты пролактина на биосинтез ДНК, запасы холестерина и стероидогенез в коре надпочечников морских свинок, получавших дексаметазон. Бюл эксперим биол мед. 1997;123(1):18-21 (Sautin YuYu, Kovzun EI, Tron’ko ND, Mikosha AS. Effects of prolactin on DNA biosynthesis, cholesterol stores and steroidogenesis in the adrenal cortex of guinea pigs receiving dexamethasone. Bull Exp Biol Med. 1997;123(1):18-21. Russian).

Саутин ЮЮ, Микоша АС. Аутостимуляция рецепторов пролактина в коре надпочечников морских свинок. Бюл эксперим биол мед. 1997;123(5):548‑50 (Sautin YuYu, Mikosha AS. Autostimulation of prolactin receptors in the adrenal cortex of guinea pigs. Bull Exp Biol Med. 1997;123(5):548-50. Russian).

Тронько МД, Ковзун ОІ, Пушкарьов ВМ. Механізми регуляції стероїдогенезу в корі надниркових залоз. Київ: Центр навчальної літератури; 2006. 304 с. (Tronko MD, Kovzun OI, Pushkarev VM. Mechanisms of regulation of steroidogenesis in the adrenal cortex. Kyiv: Сenter of educational literature; 2006. 304 p. Ukrainian).