Рівні аполіпопротеїнів A1/B, окислених ліпопротеїнів низької щільності та субстрату рецептора інсуліну-1 у плазмі крові хворих на COVID-19 і коморбідні захворювання, як можливі маркери важкості хвороби
pdf

Ключові слова

COVID-19, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, аполіпопротеїн А1, аполіпопротеїн В, окислені ліпопротеїни низької щільності, cубстрат інсулінового рецептора-1, маркери.

Як цитувати

Pushkarev, V., Sokolova, L., Furmanova, O., Vishnevskaya, O., Chervyakova, S., Belchina, Y., Kovzun, O., & Pushkarev, V. (2022). Рівні аполіпопротеїнів A1/B, окислених ліпопротеїнів низької щільності та субстрату рецептора інсуліну-1 у плазмі крові хворих на COVID-19 і коморбідні захворювання, як можливі маркери важкості хвороби. Ендокринологія | Endocrinology, 27(2), 106-113. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/653

Анотація

Встановлено, що підвищений рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності та аполіпопротеїну А1 (apolipoprotein A1, ApoA1) у плазмі асоційований зі зниженим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ). Підвищений рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності, аполіпопротеїну B (apolipoprotein B, ApoB) і, особливо, окислених ліпопротеїнів низької щільності (oxidized low-density lipoprotein, oxLDL) у плазмі крові асоціюється з підвищеним ризиком розвитку ССЗ. Інфекція COVID-19 (COronaVirus Disease 2019) пов’язана з дисліпідемією та серцево-судинними ускладненнями. Мета — визначення вмісту ApoА1, ApoB, oxLDL і cубстрату інсулінового рецептора-1 (insulin receptor substrate-1, IRS-1) у плазмі крові хворих на COVID-19, цукровий діабет (ЦД) та ССЗ (n=81). Матеріал і методи. ApoА1, ApoB та oxLDL визначали за допомогою наборів для імуноферментного аналізу («Elabscience», США). Вимірювання проводили при довжині хвилі 450 нм. Результати. Показано, що кількість ApoA1 у крові хворих на ЦД і, особливо, з COVID-19 була значно нижчою, ніж у крові здорових людей. Рівень ApoA1 у крові не демонструє подальшого зниження в пацієнтів як із COVID-19, так і з ЦД або ССЗ порівняно з пацієнтами з COVID-19 без супутніх захворювань. Встановлено, що рівень ApoВ та oxLDL у крові хворих на ЦД і, особливо, з COVID-19 суттєво вищий, ніж у крові здорових людей. Рівень ApoВ та oxLDL у крові вищий у пацієнтів із COVID-19, і із ЦД або ССЗ порівняно з пацієнтами з COVID-19 без супутніх захворювань. Відношення концентрації ApoB до ApoA1 при інфекції COVID-19 зростало на порядок порівняно з хворими на ЦД, що свідчить про високий ризик серцево-судинних ускладнень. IRS є ключовим білком-адаптером, що опосередковує дію інсуліну та інсуліноподібних факторів росту в клітинах. Рівень IRS-1 у плазмі крові пацієнтів із COVID-19 був набагато (від 3,5 до більш ніж у 6 разів) вищим, ніж у крові здорових людей. Кількість IRS-1 у пацієнтів із COVID-19 і ЦД та ЦД+ССЗ вища, ніж у пацієнтів із COVID-19 безсупутніх захворювань. У хворого на COVID-19, який помер від серцево-судинних ускладнень, рівень IRS-1 був у 15 разів вищий контрольного. Висновок. Рівні ApoА1, ApoВ, oxLDL та IRS-1 можуть бути перспективними маркерами важкого перебігу захворювання на COVID-19.

pdf

Посилання

Rye KA, Barter PJ, Cochran BJ. Apolipoprotein A-I interactions with insulin secretion and production. Curr Opin Lipidol. 2016 Feb;27(1):8-13. doi: 10.1097/MOL.0000000000000253.

Fritzen AM, Domingo-Espín J, Lundsgaard AM, Kleinert M, Israelsen I, Carl CS, et al. ApoA-1 improves glucose tolerance by increasing glucose uptake into heart and skeletal muscle independently of AMPKα2. Mol Metab. 2020 May;35:100949. doi: 10.1016/j.molmet.2020.01.013.

Khatana C, Saini NK, Chakrabarti S, Saini V, Sharma A, Saini RV, et al. Mechanistic insights into the oxidized low-density lipoproteininduced atherosclerosis. Oxid Med Cell Longev. 2020 Sep 15;2020:5245308. doi: 10.1155/2020/5245308.

Devaraj S, Semaan JR, Jialal I. Biochemistry, Apolipoprotein B. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538139/ [Accessed 25th Jan 2022].

Соколова ЛК, Пушкарев ВМ, Пушкарев ВВ, Ковзун ЕИ, Тронько НД. Сахарный диабет и атеросклероз. Роль процессов воспаления в патогенезе (обзор литературы). Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017;13(7):486-98 (Sokolova LK, Pushkarev VM, Pushkarev VV, Kovzun OI, Tronko MD. Diabetes mellitus and atherosclerosis. The role of inflammatory processes in pathogenesis (literature review). International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2017;13(7):486-98. Russian). doi: 10.22141/2224-0721.13.7.2017.115747.

Тронько НД, Пушкарев В., Соколова ЛК, Пушкарев ВВ, Ковзун ЕИ. Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений. К.: Издательский дом «Медкнига»; 2018. 264 с. (Tronko ND, Pushkarev VM, Sokolova LK, Pushkarev VV, Kovzun OI. Molecular mechanisms of pathogenesis of diabetes and its complications. Kyiv: Publishing house «Medkniga»; 2018. 264 р. Russian).

Mao Y, Xu Y, Lu L. The nonlinear association between apolipoprotein B to apolipoprotein A1 ratio and type 2 diabetes. Medicine (Baltimore). 2017 Jan;96(1):e5834. doi: 10.1097/MD.0000000000005834.

Dong H, Chen W, Wang X, Pi F, Wu Y, Pang S, et al. Apolipoprotein A1, B levels, and their ratio and the risk of a first stroke: a meta-analysis and case-control study. Metab Brain Dis. 2015 Dec;30(6):1319-30. doi: 10.1007/s11011-015-9732-7.

Zamanian Azodi M, Arjmand B, Zali A, Razzaghi M. Introducing APOA1 as a key protein in COVID-19 infection: a bioinformatics approach. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2020 Fall;13(4):367-373.

Begue F, Tanaka S, Mouktadi Z, Rondeau P, Veeren B, Diotel N, et al. Altered high-density lipoprotein composition and functions during severe COVID-19. Sci Rep. 2021 Jan 27;11(1):2291. doi: 10.1038/ s41598-021-81638-1.

Feingold KR. The bidirectional link between HDL and COVID-19 infections. J Lipid Res. 2021;62:100067. doi: 10.1016/j.jlr.2021.100067.

Kočar E, Režen T, Rozman D. Cholesterol, lipoproteins, and COVID-19: Basic concepts and clinical applications. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 2021 Feb;1866(2):158849. doi: 10.1016/j.bbalip.2020.158849.

Соколова ЛК, Бельчіна ЮБ, Черв’якова СА, Пушкарьов ВВ, Фурманова ОВ, Ковзун ОІ, та ін. Рівень аполіпопротеїну А1 у хворих на цукровий діабет і коморбідні захворювання на тлі COVID-19. Ендокринологія. 2021;26(3):263-70 (Sokolova LK, Belchina YuB, Cherviakova SA, Pushkarev VV, Furmanova OV, Kovzun OI, et al. The level of apolipoprotein A1 in patients with diabetes mellitus and comorbid diseases on the background of COVID‑19. Endokrynologia. 2021;26(3):263-70. Ukrainian). doi: 10.31793/1680-1466.2021.26-3.263.

Pushkarev VV, Sokolova LK, Cherviakova SA, Belchina YB, Kovzun OI, Pushkarev VM. Plasma apolipoproteins A1/B and oxLDL levels in patients with COVID-19 as possible markers of the disease. Cytol Genet. 2021;55(6):519-23. doi: 10.3103/S0095452721060116.

Тронько НД, Ковзун ЕИ, Пушкарев ВВ, Соколова ЛК, Пушкарев ВМ. Рецепция и внутриклеточные механизмы действия инсулина (часть 1). Ендокринологія. 2018;23(3):269-80 (Tronko ND, Kovzun EI, Pushkarev VV, Sokolova LK, Pushkarev VM. Reception and intracellular mechanisms of insulin action (рart 1). Endokrynologia. 2018;23(3):269-80. Russian).