Ефективність застосування амінофенілмасляної кислоти в лікуванні хронічної судинної патології головного мозку в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
pdf

Як цитувати

Tronko, M., Cherska, M., Haiova, O., Kukharchuk, K., Guryanov, V., & Ametova, H. (2021). Ефективність застосування амінофенілмасляної кислоти в лікуванні хронічної судинної патології головного мозку в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу. Ендокринологія, 26(1), 5-20. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/506

Анотація

Церебральний атеросклероз (ЦА) — дисфункція мозку, що виникає внаслідок дифузного і/або дрібно-вогнищевого пошкодження мозкової тканини в умовах недостатності церебрального кровопостачання і повільно прогресує протягом тривалого часу. Метою нашого дослідження є комплексний аналіз ефективності та оцінка безпеки курсового приймання амінофенілмасляної кислоти (АФМК) у пацієнтів із ЦА і цукровим діабетом 2-го типу (ЦД2) як ад’ювантного до базової терапії, який використовується в Україні відповідно до стандартів ведення пацієнтів із цією патологією за схемою: по 1 табл. (250 мг) 2 рази на день протягом місяця. Це клінічне дослідження проводилося як наглядове (неінтервенційне), відкрите, контрольоване, рандомізоване, проспективне дослідження, в якому АФМК призначалася відповідно до зареєстрованих показань. У дослідженні взяли участь 26 пацієнтів (середній вік становив 43±6 років) — 5 чоловіків та 21 жінка, які отримували лікування в Державній установі «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» з приводу ЦД2 в стадії субкомпенсації, який супроводжувався ЦА. Встановлено, що в пацієнтів із ЦА і ЦД2 під впливом курсового лікування АФМК активізуються когнітивні функції (підвищується рівень уваги та покращується пам’ять), поліпшується емоційна сфера (знижується рівень тривоги) і спостерігається відносна вазоактивна дія на церебральну гемодинаміку (знижується периферичний опір в окремих судинах каротидного і вертебро-базилярного басейнів). За даними спектрального та часового аналізу варіабельності ритму серця (ВРС) АФМК гармонізує симпато-парасимпатичний баланс у пацієнтів із ЦА і ЦД2. Позитивний вплив АФМК на нейропсихологічні функції, церебральний кровотік і ВРС дає підґрунтя рекомендувати цей препарат у схему комплексного лікування пацієнтів із ЦА і ЦД2.

pdf

Посилання

1. Коваленко ОЄ, Литвин ОВ. Хронічна ішемія мозку у хворих з артеріальною гіпертензією та гіпотиреозом. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017;13(1):95-9 (Kovalenko OE, Lytvyn OV. Chronic cerebral ischemia in patients with hypertension and hypothyroidism. International Journal of Endocrinology.
2017;13(1):95-9. Ukrainian).
2. Егорова МС, Кондратюк ВЕ, Кузнецова СМ, Комиссарова ОС. Атеросклероз и структурно-функциональное состояние сосудов каротидного и вертебро-базиллярного бассейнов. Сімейна медицина. 2019;(4):83-9 (Yehorova MS, Kondratiuk VE, Kuznetsova SM, Komissarova OS. Atherosclerosis and the functional state of the vessels of the carotid and vertebra-basilar basins. Family Medicine. 2019;(4):83-9. Russian).
3. Дюба ДШ, Евтушенко ИС. Мультимодальный подход в лечении хронической ишемии мозга. Міжнародний неврологічний журнал. 2012;(8):137-40 (Duba DSh, Yevtushenko IS. A multimodal approach in the treatment of chronic cerebral ischemia. International Neurological Journal. 2012;(8):137-40. Russian).
4. Filip M, Frankowska M. GABA(B) receptors in drug addiction. Pharmacol Reps. 2008 Nov-Dec;60(6):755-70.
5. Ефимова НЮ, Чернов ВИ, Ефимова ИЮ, Лишманов ЮБ. Когнитивная дисфункция при метаболическом синдроме: монографія. Томск: STT; 2013. 116 с. (Efimova NY, Chernov VI, Efimova IY, Lishmanov YB. Cognitive dysfunction at metabolic syndrome: a monograph. Tomsk: STT, 2013. 116 p. Russian).
6. Евтушенко СК, Дюба ДШ. Лечение и профилактика когнитивных нарушений у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения. Міжнародний неврологічний журнал. 2013;(4):67-70 (Yevtushenko SK, Duba DSh. Treatment and prevention of cognitive disorders in patients with chronic cerebrovascular disorders. International Neurological Journal. 2013;(4):67-70. Russian)
7. Кадыков АС, Манвелов ЛС, Шахпаронова НВ. Хронические со- судистые заболевания головного мозга: дисциркуляторная энцефалопатия. 3-е изд. (Серия «Библиотека врача-специалиста»). Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 272 с. (Kadykov AS, Manvelov LS, Shakhparonova NV Chronic vascular diseases of the brain: dyscirculatory encephalopathy. 3rd ed. (Series «Library of a Specialist Doctor»). Moskwa: GEOTAR-Media, 2014. 272 p. Russian).
8. Бурчинский СГ, Демченко ЕВ. Инновации в стратегии фармакотерапии ранних стадий когнитивных расстройств. Міжнародний неврологічний журнал. 2016;(6):137-42 (Burchinsky SG, Demchenko EV. Innovations in the strategy of pharmacotherapy of early stages of cognitive disorders. International Neurological
Journal. 2016; (6):137-42. Russian).
9. Бурчинський СГ. Коррекция расстройств адаптации при психосоматической патологии: проблема и пути ее решения. Міжнародний неврологічний журнал. 2019;(3):58-64 (Burchynsky SG. Correction of adaptation disorders in psychosomatic pathology: the problem and ways to solve it. International Neurological Journal. 2019;(3):58-64. Russian).
10. Кондратюк ВЄ, Черська МС, Гурьянов ВГ. Роль довжини теломер у прогнозуванні когнітивних порушень у пацієнтів з церебральним атеросклерозом та цукровим діабетом. Клі- нічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2020;(4):28-36 (Kondratyuk VE, Cherska MS, Guryanov VG. The role of telomere
length in predicting cognitive impairment in patients with cerebral atherosclerosis and diabetes mellitus. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2020;(4):28-36. Ukrainian).
11. Подзолков АВ, Фадеев ВВ. Высоко и низконормальный уровень ТТГ: клиническая картина, психоэмоциональная сфера и качество жизни пациентов с гипотиреозом. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2010;6(4):58-68 (Podzolkov AV, Fadeev VV. High and low levels of TSH: clinical picture, psychoemotional sphere and quality of life of patients with hypothyroidism. Clinical and Experimental Thyroidology. 2010;6(4):58-68. Russian)
12. Kukharchuk KhM. Rating psychoemotional sphere and quality of life in patients with subclinical hypothyroidism. Health of Society. 2018;7(3):150-4.
13. Дзяк ЛА, Мизякина ЕВ, Сук ВМ. Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при дисциркуляторной энцефалопатии, обусловленной атеросклеротическим поражением сосудов головного мозга. Тези доповідей XIX Міжнародної конференції «Вікова стратегія профілактики, лікування та
реабілітації в неврології»; 25-27 квітня 2017 року; Трускавець. 2017. С. 28-41 (Dzyak LA, Mizyakina EV, Suk VM. New possibilities for correction of cognitive deficit in dyscirculatory encephalopathy caused by atherosclerotic lesions of cerebral vessels. Abstracts of the XIX International Conference «Age strategy for prevention,
treatment and rehabilitation in neurology»; 2017 April 25-27; Truskavets. 2017. 28-41. Russian).
14. Пулик ОР. Використання препарату фенібут у пацієнтів з післяінсультними когнітивними порушеннями. Сімейна медицина. 2015;(5):143-6 (Pulik ОР. The use of the drug phenibut in patients with post-stroke cognitive impairment. Family Medicine. 2015;(5):143-6. Ukrainian).
15. Перфилова ВН, Тюренков ИН. Роль ГАМК-ергической системы в ограничении стрессорного повреждения миокарда. Обзоры по клинической фармакологи и лекарственной терапии. 2005;4(1):21-6 (Perfilova VN, Tyurenkov IN. The role of the GABAergic system in limiting myocardial stress damage. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2005;4(1):21-6. Russian).