Стан екстра- та інтракраніального кровотоку у хворих на цукровий діабет 2 типу
pdf

Ключові слова

цукровий діабет 2 типу, церебральний кровообіг, внутрішні сонні артерії, середня мозкова артерія.

Як цитувати

Sayenko, Y., Kovalenko, A., & Mankovsky, B. (2013). Стан екстра- та інтракраніального кровотоку у хворих на цукровий діабет 2 типу. Ендокринологія | Endocrinology, 18(2), 50-54. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/391

Анотація

З метою дослідження стану церебрального кровообігу у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД2) було обстежено 53 хворих (16 чоловіків і 37 жінок, середній вік 55,4±1,1 років, тривалість захворювання 9,1±0,9 років) та 50 осіб, відповідних за віком та статтю, без цукрового діабету та клінічних ознак цереброваскулярної патології. Дослідження здійснювали за допомогою методу екстра- та транскраніальної допплерографії, що дозволяє оцінити лінійні параметри кровотоку та функції центральних механізмів регуляції. У хворих на ЦД2 виявлено вірогідне зниження швидкості екстракраніального кровотоку в загальній і внутрішній сонних артеріях, а також у середній мозковій артерії. Результати дослідження свідчать про погіршення стану церебрального кровотоку у хворих на ЦД2, що може бути одним із чинників ризику розвитку гострих та хронічних порушень мозкового кровообігу.

pdf

Посилання

1. Волошин П.В., Міщенко Т.С., Лекомцева Є.В. Аналіз поширеності та захворюваності на нервові хвороби в Україні // Междунар. неврол. журн. 2006, № 3, 9-15.
2. Зозуля І.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні // Укр. мед. часопис. 2011, № 5 (85), 48-54.
3. Маньковський Б.М. Інсульти у хворих на цукровий діабет // Судинні захворювання головного мозку. 2006, № 3, 33-36.
4. Mankovsky B. Stroke prevention in patients with diabetes mellitus // Diabetes. 2010, 2, 1.
5. Тронько М.Д., Чернобров А.Д. Основні показники діяльності ендокринологічної служби України за 2011 рік. К., 2012, 33 с.
6. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the adjustment of therapy // Diabetes Care. 2006, 29, 1963-1972.
7. Zimmet P., Alberti K.G. Global and societal implications of the diabetes epidemic // J. Shaw Nature. 2001, 414, 6865, 782-787.
8. Мищенко Т.С., Перцева Т.С. Сахарный диабет и хронические нарушения мозгового кровообращения // Междунар. неврол. журн. 2009, № 3 (25), 57-66.
9. Guidelines for diabetes care. A desktop guide to type 2 diabetes mellitus // Eur. Diabetes Policy Group. – 2010.
10. Kаplаr M., Paragh G., Erdei A. et al. Changes in cerebral blood flow detected by SPECT in type 1 and type 2 diabetic patients // J. Nucl. Med. 2009, 50, 12, 1993-1998.
11. Brundel M., van den Berg E., Reijmer Y.D. et al. Cerebral haemodynamics, cognition and brain volumes in patients with type 2 diabetes // Diab. Complications. 2012, 26, 3, 205-209.
12. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Методика ультразвукового исследования сосудистой системы: технология сканирования, нормативные показатели (методическое пособие). М., 2002. 39 с.
13. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Основы клинической интерпретации данных ультразвуковых ангиологических исследований (методическое пособие). М., 2005. 40 с.
14. Дедов И.И. Сахарный диабет: развитие технологий в диагностике, лечении и профилактике (пленарная лекция) // Сахарный диабет. 2010, № 3, 6-13.
15. Эндокринология: национальное руководство: учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 1064 с.