Гіпоадипонектинемія у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
pdf

Ключові слова

адипонектин, цукровий діабет 2 типу, неалкогольна жирова хвороба печінки.

Як цитувати

Mykhalchyshyn, G., Bodnar, P., & Kobyliak, N. (2013). Гіпоадипонектинемія у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки. Ендокринологія | Endocrinology, 18(2), 18-25. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/385

Анотація

Актуальність. Адипонектин – гормон жирової тканини, який бере участь у регуляції катаболізму жирних кислот, чутливості до інсуліну, рівня глюкози в крові та інших процесів. Його рівень у плазмі крові достовірно знижений при вісцеральному ожирінні та патологічних станах, для яких характерна інсулінорезистентність. Метою нашого дослідження було оцінити зміни сироваткового рівня адипонектину, його діагностичну цінність та асоціативні взаємозв’язки в пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу та неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) залежно від рівня трансаміназ.
Матеріали та методи. У дослідження включено 91 хворого на ЦД 2 типу. НАЖХП діагностували за допомогою УЗД печінки. Всі пацієнти були розділені на 3 групи. Контрольну групу склали 28 пацієнтів із ЦД 2 типу без НАЖХП. В основну групу увійшли хворі на НАЖХП із нормальним (n=37) або підвищеним (n=26) рівнем трансаміназ. Для оцінки діагностичної ефективності визначення адипонектину використовували ROC-аналіз. Множинний логістичний регресійний аналіз був використаний для виявлення факторів, які асоційовані з НАЖХП. Результати. Рівень адипонектину сироватки був достовірно нижчим у групі хворих із НАЖХП та підвищеним рівнем трансаміназ порівняно з хворими з нормальними їх значеннями та контрольною групою (відповідно 2,74±1,43, 3,81±1,79 і 6,2±2,04 мкг/мл, р=0,001). В одновимірній логістичній регресії адипонектин проявляв протекторний ефект відносно розвитку НАЖХП (OR=0,451, 95%ДІ 0,317-0,641, р<0,001). Згідно з даними покрокової множинної логістичної регресії, гіпоадипонектинемія асоційована з НАЖХП незалежно від НОМА-IR (R2=0,528) та активності АЛТ (R2=0,563). Для виявлення НАЖХП у хворих на ЦД 2 типу визначення адипонектину продемонструвало дуже добру якість діагностичної моделі, оскільки AUROC становила 0,871 (95% ДІ 0,795-0,946; р<0,001). Порогове значення визначено на рівні <4,6 мкг/мл із чутливістю, специфічністю, PPV та NPV відповідно 79,4%, 82,1%, 90,9% і 63,9%. Для розмежування хворих на НАЖХП із підвищеним рівнем трансаміназ та пацієнтів з їх нормальним значенням AUROC для адипонектину дорівнювала 0,670 (95% ДІ 0,534-0,807;
р=0,022). Порогове значення адипонектинемії, нижче якого констатувалось підвищення рівня трансаміназ у хворих на НАЖХП, становило <3,1 мкг/мл, із чутливістю, специфічністю, PPV та NPV відповідно 61,5%, 59,5%, 51,6% і 68,6%. Висновки. Наше дослідження продемонструвало, що гіпоадипонектинемія незалежно від IP і рівня трансаміназ, асоційована з НАЖХП. У хворих із підвищенням трансаміназ відзначалось достовірно нижчий рівень адипонектину в сироватці крові. Зниження адипонектину нижче 4,6 мкг/мл можна використовувати в якості діагностичного маркера НАЖХП у хворих на ЦД 2 типу.

pdf

Посилання

1. Боднар П.М., Михальчишин Г.П., Кобиляк Н.М. Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет типу 2: патогенез, діагностика та лікування (лекція) // Ендокринологія. 2012, 17, №1, 94-101.
2. Кравчун Н.А., Земляницина О.В., Тяжелова О.В. Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет 2-го типа: клиника, диагностика, терапия // Ліки України. 2012, №3–4, 18-21.
3. Михальчук Л.М., Єфімов А.С. Неалкогольна жирова хвороба печінки // Міжнародний ендокринологічний журнал. 2010, № 2 (26), 71-82.
4. Scherer P.E., Williams S., Fogliano M. et al. A novel serum protein similar to C1q, produced exclusively in adipocytes // J. Biol. Chem. 1995, 270, 26746-26749.
5. Pajvani U.B., Du X., Combs T.P. et al. Structure-function studies of the adipocyte-secreted hormone Acrp30/ adiponectin. Implications fpr metabolic regulation and bioactivity // J. Biol. Chem. 2003, 278, N11, 9073-9085.
6. Бабак О.Я., Колеснікова О.В., Шуть І.В. Вплив сироваткового рівня адипонектину на вираженість неалкогольного стеатозу печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу з надлишковою масою тіла // Сучасна гастроентерологія. 2011, № 1 (57), 9-11.
7. Adachi M., Brenner D.A. High molecular weight adiponectin inhibits proliferation of hepatic stellate cells via activation of adenosine monophosphate-activated protein kinase // Hepatology. 2008, 47, 677-685.
8. Pajvani U.B. et al. Complex distribution, not absolute amount of adiponectin, correlates with thiazolidinedionemediated improvement in insulin sensitivity // J. Biol. Chem. 2004, 279, 12152-12162.
9. Kubota N., Yano W., Kubota T. et al. Adiponectin stimulates AMP-activated protein kinase in the hypothalamus and increases food intake // Cell Metab. 2007, 6, N.1, 55-68.
10. Ebinuma H., Miida T., Yamauchi T. et al. Improved ELISA for selective measurement of adiponectin multimers and identification of adiponectin in human cerebrospinal fluid // Clin. Chem. 2007, 53, N8, 1541-1544.
11. Hara K., Boutin P., Mori Y. et al. Genetic variation in the gene encoding adiponectin is associated with an increased risk of type 2 diabetes in the Japanese population // Diabetes. 2002, 51, 536-540.
12. Vasseur F., Helbecque N., Dina C. et al. Single-nucleotide polymorphism haplotypes in the both proximal promoter and exon 3 of the APM1 gene modulate adipocytesecreted adiponectin hormone levels and contribute to the genetic risk for type 2 diabetes in French Caucasians // Hum. Mol. Genet. 2002, 11, 2607-2614.
13. Gu H.F., Abulaiti A., Ostenson C.G. et al. Single nucleotide polymorphisms in the proximal promoter region of the adiponectin (APM1) gene are associated with type 2 diabetesin Swedish Caucasians // Diabetes. 2004, 53, 31-35.
14. Kubota N., Terauchi Y., Yamauchi T. et al. Disruption adiponectin causes insulin resistance neointimal formation // J. Bio.l Chem. 2002, 277, 25863-25866.
15. Maeda N., Shimomura I., Kishida K. et al. Diet-induced insulin resistance in mice lacking adiponectin/ACRP30 // Nat. Med. 2002, 8, 731-737.