Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Web of Science
pdf

Ключові слова

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», публіка- ції науковців, наукометрична база даних Web of Science Core Collection, наукометричний аналіз.

Як цитувати

Tronko, M., & Pasteur, I. (2020). Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Web of Science. Ендокринологія, 25(1), 65-75. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/328

Анотація

Мета — наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (далі — Інститут) за даними наукометричної бази даних Web of Science. Матеріал і методи. Метод дослідження — наукометричний аналіз наукових публікацій за даними наукометричної бази даних Web of Science. Об’єктом дослідження були всі публікації науковців Інституту за даними Web of Science Core Collection, а предметом дослідження — кількість публікацій, індекс Хірша (h-index), кількість бібліографічних посилань на публікації та кількість статей із бібліографічними посиланнями на публікації (загальна кількість і кількість без самоцитування). Результати. Станом на 01.11.2019 року в штаті Інституту налічувалося 79 науковців, із них 18 із науковим ступенем доктора наук, 41 — кандидата наук і 20 без наукового ступеня. Усі доктори наук були в базі даних Web of Science Core Collection, і середнє значення індексу Хірша для їх групи становило приблизно 6,2 пункту. Серед кандидатів наук у базі даних був 31 науковець (75,6% від загальної кількості із цим ступенем), а середнє значення індексу Хірша для їх групи становило майже 1,4 пункту (у 16 кандидатів наук цей індекс становив 0). У базі даних були також 8 науковців без наукового ступеня (40,0% від загальної кількості без ступеня), проте середнє значення індексу Хірша для їх групи перевищувало 2,2 пункту (у 4 науковців цей індекс становив 0). У цілому по Інституту 57 науковців (72,2% від загальної кількості) були в базі даних Web of Science Core Collection і мали індекс Хірша, середнє значення якого дещо перевищувало 3,0 пункти. За всіма показниками беззаперечними лідерами є науковці М.Д. Тронько та Т.І. Богданова, індекс Хірша яких становить відповідно 32 і 31 пункти. Висновок. У науковців Інституту є достатній потенціал для суттєвого поліпшення власних наукометричних показників за даними наукометричної бази Web of Science Core Collection.

pdf

Посилання

1. Савіна РВ, Волощук ОВ, Коркач ВС, Мельченко ЮВ. Наукометричний аналіз публікаційної активності фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» у виданнях, що входять до міжнародних баз даних. Довкілля та здоров’я. 2017; (2):68-71. (Savina RV, Voloshchuk OV, Korkach VS, Melchenko YuV. Scientometric analysis of publication activity of the specialists of SI «O.M. Marzeiev Institute for public health, National Academy of Medical
Sciences of Ukraine» in the editions including in the international data bases. Dovkillya ta zdorov’ya. 2017; (2):68-71).
2. Акоев МА, Маркусова ВА, Москалева ОВ, Писляков ВВ. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии (под. ред. Акоева М.А.). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. 250 с. (Akoyev MA, Markusova VA, Moskaleva OV, Pislyakov VV. Handbook for scientometrics: indicators of science and technology development. (Edited by Akoyev M.A.). Ekaterinburg: Ural University Publishing House, 2014. 250 p.).
3. Налимов ВВ, Мульченко ЗМ. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса. М.: Наука. 1969; 192 с. (Nalimov VV, Mulchenko ZM. Scientometrics. Studying the development of science as an information process. Moscow: Nauka. 1969;192 p.).
4. Костенко ЛЙ, Жабін ОІ, Копанєва ЄО, Симоненко ТВ. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження. НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Київ. 2014; 212 с. (Kostenko LI, Zhabin OI, Kopanyeva EO, Symonenko TV. Scientific periodicals of Ukraine and bibliometric study. NAS of Ukraine, V.I. Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv. 2014;212 p.).
5. Тихонкова ІО. Критерії та процедура відбору журналів до Web of Science Core Collection. Наука України у світовому інформаційному просторі. Київ: Академперіодика. 2017; 14: 93-105. (Tykhonkova IO. Criteria and journals selection process to the Web of Science Core Collection. Science of Ukraine in the Global Information Space. Kyiv: Akademperiodyka. 2017;14:93-105).
6. Тихонкова ІО. Наукова періодика України у дзеркалі Web of Science. Наука України у світовому інформаційному просторі. Київ: Академперіодика. 2016;13:31-9. (Tykhonkova IO. Ukrainian journals in the Web of Science. Science of Ukraine in the Global Information Space. Kyiv: Akademperiodyka. 2016;13:31-9).
7. Єрмаков СС. Проблеми та перспективи публікації статті в українському журналі, що входить до зарубіжної наукометричної бази. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2013;112(2):104-12. (Yermakov SS. Problems and prospects of Ukrainian publishing an article in a journal that is a foreign scientific metric base. Herald of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannya ta sport. 2013;112(2):104-12).
8. Дзяк ГВ, Потоцкая ОЮ. Российский индекс научного цитирования как оптимальная наукометрическая база для анализа украинской научной периодики. Морфологія. 2013;7(3):127-37. (Dzyak GV, Pototska OYu. Russian index of scientific citation as the optimal scientometric database for the integration of Ukrainian scientific periodicals. Morpholohia. 2013;7(3):127-37).
9. Радченко АІ. Про перший міжнародний семінар «Підготовка наукових журналів до індексування в аналітичних інформаційних системах SCIVERSE SCOPUS та РІНЦ SCIENCE INDEX: проблеми та рішення». Наука України у світовому інформаційному просторі. 2011; 5:40-8. (Radchenko AI. About the first international seminar «Preparation of scientific journals for indexing in analytical information systems SCIVERSE SCOPUS and RISC SCIENCE INDEX: problems
and solutions». Nauka Ukrayiny u svitovomu informatsiynomu prostori. 2011;5:40-8).
10. Тронько МД, Пастер ІП. Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Google Scholar. Ендокринологія. 2019;24(1):46-52. (Tronko MD, Pasteur IP. A scientometric analysis of the publication activity of scientists in State Institution «V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism, Natl. Acad. Med. Sci. of Ukraine» based on data from scientometric database of Google Scholar. Endokrynologia. 2019;24(1):46-52).
11. Назаровець С. Наукометричні ресурси: у допомогу проведення та представлення наукових досліджень (Nazarovets S. Scientometric resources: to help realization and present scientific research) http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3015/scientometrics.pdf
12. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Наукова бібліотека ЧНУ. Послуги та сервіси. На допомогу науковцю. Наукометричні показники. (Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University. National Library of Science. Services and services. To the aid of the scientist. Scientometric indicators) http://library.chnu.edu.ua/?page=/ua/07services/04helpsci/0101scimetrics
13. Діденко ЮВ, Радченко А.І. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами. Вісн. НАН України. 2017;9:82-98. (Didenko YuV, Radchenko AI. Publication activity as a way of scientific communication and ratings race. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2017;9:82-98).
14. Hirsch JE. An index to quantify an individual’s scientific research output. Proc Natl Acad Sci USA. 2005 Nov;102(46):16569-72.
15. Державне підприємство «Документ». Онлайн транслітерація прізвища та імені. (The State Enterprise «Document». Online transliteration of name and surname) https://pasport.org.ua/vazhlivo/transliteratsiya