Оксидативний стрес у пацієнтів із високим серцево-судинним ризиком
pdf

Ключові слова

оксидативний стрес, активні форми кисню, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, атеросклероз.

Як цитувати

Cherska, M., Kukharchuk, K., & Haiova, O. (2021). Оксидативний стрес у пацієнтів із високим серцево-судинним ризиком. Ендокринологія | Endocrinology, 26(3), 287-297. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-3.287

Анотація

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, серцево-судинні захворювання (ССЗ) є однією з основних причин передчасної смерті та інвалідності населення, особливо серед осіб працездатного віку. Розвиток ССЗ залежить від факторів, що можуть бути модифіковані (рівень холестерину, маса тіла, куріння та артеріальний тиск) і таких, що не можуть бути модифіковані (вік, стать і спадковість). Провідну роль серед
атеросклеротичних факторів ризику, таких як артеріальна гіпертензія (АГ), дисліпідемія, захворювання периферичних артерій, метаболічний синдром, цукровий діабет (ЦД) та ожиріння відіграє оксидативний стрес (ОС). ОС та імунозапальні зміни, які є ланками патогенезу серцево-судинної дисфункції, можуть провокувати один одного за принципом «порочного кола». ССЗ набагато частіше зустрічається в пацієнтів із ЦД, а ОС відіграє
при цьому провідну роль. Популяційні дослідження продемонстрували, що 80% пацієнтів із ЦД помирають від ССЗ. На фоні гіперглікемії посилюється ОС, що призводить до ушкодження β-клітин острівців Лангерганса та прискорює прогресування серцево-судинних ускладнень. Для запобігання та усунення захворювань, які виникають внаслідок ОС, показаними є антиоксиданти. Протягом останніх десятиліть при вивченні впливів на ОС низку досліджень було націлено на екзогенне інгібування утворення активних форм кисню (АФК) додаванням екзогенних антиоксидантів, що не завжди було ефективним. Відтак зміцнення ендогенної антиоксидантної здатності може бути більш ефективним методом корекції ОС. Позитивний вплив сучасних препаратів, що використовуються в кардіологічній практиці, може бути обумовлений не тільки їх прямою дією, а й антиоксидантними й протизапальними ефектами. У статті представлені сучасні дані про системи, що беруть участь у формуванні та детоксикації АФК, взаємозв’язок між ОС та ССЗ, що дозволить краще зрозуміти механізми розвитку та прогресування ССЗ, які виникають на фоні ОС, розробити нові стратегії щодо покращення ендогенного антиоксидантного захисту, запобігти розвитку та прогресуванню ускладнень і смертності від ССЗ, особливо в пацієнтів високого та дуже високого серцево-судинного ризику.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-3.287
pdf

Посилання

Sies H. Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine. Redox Biol. 2015;4:180-3.

Pignatelli P, Menichelli D, Pastori D, Violi F. Oxidative stress and cardiovascular disease: new insights. Kardiol Pol 2018;76(4):713-22.

Cervantes Gracia K, Llanas-Cornejo D, Husi H. CVD and oxidative stress. J Clin Med. 2017;6(2):22.

Капустин РВ, Аржанова ОН, Тиселько АВ. Оксидативный стресс у беременных с сахарным диабетом. Сахарный диабет. 2017;20(6):461-71 (Kapustin RV, Arzhanova ON, Tiselko AV. Oxidative stress in pregnant women with diabetes mellitus. Diabetes mellitus. 2017;20(6):461-471. Russian).

Казаков ЮМ, Чекаліна НІ, Петров ЄЄ. Місце евелору (ресвератролу) у антиоксидантній терапії. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2013;(4):236-42 (Kazakov YM, Chekalina NI, Petrov EE. The place of evelor (resveratrol) in antioxidant therapy. Current problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Dental Academy. 2013;(4):236-42. Ukrainian).

Petersen KS, Smith C. Ageing-associated oxidative stress and nflammation are alleviated by products from grapes. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:6236309.

Violi F, Pignatelli P, Basili S. Nutrition, supplements, and vitamins in platelet function and bleeding. Circulation. 2010;121(8):1033-44.

Violi F, Carnevale R, Loffredo L, Pignatelli P, Gallin JI. NADPH oxidase‑2 and atherothrombosis: insight from chronic granulomatous disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2017;37(2):218-25.

Garramone A, Cangemi R, Bresciani E, Carnevale R, Bartimoccia S, Fante E, et al. Early decrease of oxidative stress by non-invasive ventilation in patients with acute respiratory failure. Intern Emerg Med. 2018;13(2):183-90.

Ковалёва ОН, Ащеулова ТВ, Герасимчук НН, Сафаргалина-Корнилова НА. Роль оксидативного стресса в становлении и прогрессировании гипертонической болезни. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармація. 2015;(4):5-10 (Kovalyova ON, Ashcheulova TV, Gerasimchuk NN, Safargalina-Kornilova NA. Belgorod State University Scientific bulletin Medicine Pharmacy. 2015;(4):5-10. Russian).

Попыхова ЭБ, Степанова ТВ, Лагутина ДД, Кириязи ТС, Иванов АН. Роль сахарного диабета в возникновении и развитии эндотелиальной дисфункции. Проблемы эндокринологии. 2020;66(1):47-55 (Popyhova EB, Stepanova TV, Lagutina DD, Kiriiazi TS, Ivanov AN. The role of diabetes in the onset and

development of endothelial dysfunction. Problems of Endocrinology. 2020;66(1):47-55. Russian).

Neha K, Haider MR, Pathak A, Yar MS. Medicinal prospects of antioxidants: A review. Eur J Med Chem. 2019;178:687-704.

Myung SK, Ju W, Cho B, Oh SW, Park SM, Koo BK, et al. Efficacy of vitamin and antioxidant supplements in prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2013;346: f10.

Dolinsky VW, Dyck JR. Calorie restriction and resveratrol in cardiovascular health and disease. Biochim Biophys Acta. 2011;1812(11):1477-89.

Пшеничникова В. Первичная профилактика инсульта. Врач. 2015;(12):17-20 (Pshenichnikova V. Primary prevention of stroke. The Doctor. 2015;(12):17-20. Russian).