Вплив пасивного куріння батьків на стан тимуса та надниркових залоз їхніх нащадків на тлі механічної рани
pdf

Ключові слова

пасивне куріння, тимус, епітеліоцити, надниркові залози, пучкова зона, спонгіоцити.

Як цитувати

Tkachenko, V. (2021). Вплив пасивного куріння батьків на стан тимуса та надниркових залоз їхніх нащадків на тлі механічної рани. Ендокринологія, 26(2), 137-144. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.137

Анотація

Тимус і надниркові залози мають особливе значення в дитячому віці. Система «тимус-надниркові залози» забезпечує нормальний розвиток дитини, підтримує імунну реактивність і є провідною ланкою стрес-реалізуючих систем організму. Проте в роботах науковців показано порушення адаптаційних можливостей у дітей курців. Не менш небезпечним для дитячого організму є, так зване, пасивне куріння. Мета — дослідити вплив різних варіантів батьківського пасивного куріння залежно від вмісту нікотину та смол у цигарках на тимус і надниркові залози їхніх нащадків на тлі механічної рани. Матеріал і методи. Дослідження проводили на дорослих щурах та їхніх нащадках-щурятах. Після обкурювання дорослих щурів із нащадків-щурят сформували групи, що моделювали різні подружні пари, де один із членів подружжя курить або курять обидва: К24 (n=5) і К48 (n=5) — контрольні (інтактні); ПБ24 (n=5) і ПБ48 (n=6) — обкурювали лише самця цигарками з фільтром; ПМБ24 (n=7) і ПМБ48 (n=10) — обкурювали самця і самицю цигарками з фільтром; ВБ24 (n=10) і ВБ48 (n=9) — обкурювали лише самця цигарками без фільтра; ВМБ24 (n=10) і ВМБ48 (n=15) — обкурювали самця і самицю цигарками без фільтра. Дорослих щурів обкурювали в закритій камері об’ємом 27 літрів, у якій перебували 5 щурів впродовж 15 хв. У експерименті були використані цигарки з фільтром із вмістом 0,6 мг нікотину та 12 мг смоли та цигарки без фільтру з вмістом 0,8 мг нікотину та 15 мг смоли. Тіоцианід К (котинін) визначали в сироватці крові спектрофотометричним методом. Щурят-самиць виводили з експерименту через 24 і 48 годин після нанесення механічної рани на зовнішній поверхні правої задньої кінцівки. Ширину пучкової зони надниркових залоз виміряно за допомогою мікроскопа «ЛОМО» з окуляр-мікрометром «АМ2-9». У пучковій зоні підраховували кількість спонгіоцитів. Проводили комп’ютерну каріометрію спонгіоцитів та епітеліоцитів тимуса. Імовірність відмінностей оцінювали за допомогою критерію t Стьюдента при р<0,05. Результати.
Виявлено вірогідне підвищення в сироватці крові вмісту головного метаболіту нікотину — котиніну, що свідчить про тютюнову інтоксикацію щурів. Найбільші морфофункціональні зміни тимуса відбулися в щурят через 48 год після нанесення механічної рани в групі, де хронічній тютюновій інтоксикації підлягав самець (група ПБ48), та через 24 год після нанесення механічної рани в групі, де хронічній тютюновій інтоксикації підлягали
самець і самиця (групи ПМБ24 і ВМБ24). У цих групах відмічали збільшення відносної маси тимуса і площі ядер епітеліоцитів. Установлено гіперплазію пучкової зони кори надниркових залоз (групи ПМБ24 і ПМБ48), зменшення проліферації спонгіоцитів (групи ПБ24, ПБ48, ВБ24, ВМБ24, ВБ48 і ВМБ48). Рановий процес у щурят-нащадків характеризувався наявністю гнійного запалення з гістолізом (група ВБ24), розвитком флегмони (група ПМБ24), великими некротичними змінами та патологічним розвитком грануляційної тканини (група ВМБ48). Висновки. Отримані дані свідчать про комплексний вплив тютюнового диму на тимус та надниркові залози нащадків, батьки яких тривалий час обкурювалися, що в результаті призводить до порушення загоєння ран внаслідок зниження реактивності.

https://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-2.137
pdf

Посилання

Щерба ВВ, Лаврін ОЯ. Тютюнокуріння: розповсюдженість та вплив на органи і тканини порожнини рота (огляд літератури). Клiнiчна стоматологія. 2016;(2):27-33 (Shcherba VV, Lavrin OYa. Smoking: prevalence and effects on organs and tissues of the oral cavity (literature review). Clinical Dentistry.

;(2):27-33. Ukrainian).

Roza SJ, Verburg BO, Jaddoe VW, Hofman A, Mackenbach JP, Steegers EA, et al. Effects of maternal smoking in pregnancy on prenatal brain development. The generation R study. Eur J Neurosci. 2007 Feb;25(3):611-7.

Пікас ОБ. Про стан куріння цигарок у сучасних умовах, його вплив на виникнення захворювань в організмі людини (огляд літератури). Буковинський медичний вісник. 2015;19(4):227-30 (Pikas OB. On the state of cigarette smoking in modern conditions, its impact on the occurrence of diseases in the human body (literature review). Bukovinian Medical Herald. 2015;19(4):227-30. Ukrainian).

Волошин ВМ. Mорфологічні зміни тимусу білих щурів після iнгаляційного впливу епіхлоргідрину та можливість їх корекції. Вісник проблем біології і медицини. 2012;2(1):131-5 (Voloshyn VM. Morphological changes in the thymus of white rats after inhalation of epichlorohydrin and the possibility of their correction. Bulletin of problems biology and medicine. 2012;2(1):131-5. Ukrainian).

Аравіцький ЄО. Будова та морфогенез тимусу в постнатальному періоді після внутрішньоутробного введення стафілококового анатоксину та дексаметазону (анатомо-експериментальне дослідження) [дисертація]. Запоріжжя: Запоріжський медичний університет; 2019. 210 с. (Aravits’kyy YeO. Structure and morphogenesis of the thymus in the postnatal period after intrauterine administration of staphylococcal toxoid and dexamethasone (anatomical-experimental study) [dissertation]. Zaporizhzhia: Zaporizhzhia Мedical University; 2019. 210 p. Ukrainian).

Thomsen SF, Sorensen LT. Smoking and skin disease. Skin Therapy Lett. 2010 Jun; 15(6):4-7.

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 № 3447-IV. [Інтернет]. Київ: Верховна рада; 2006 [оновлено 2021 Лют 04; цитовано 2021 Бер 20] Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15 (The Law of Ukraine «About protection of animals from cruel treatment»

dated 21.02.2006 No. 3447-IV. [Internet]. Kyiv: Verkhovna Rada; 2006 [updated 2021 Feb 04; cited 2021 Mar 20] Available from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15. Ukrainian).

Гарбузова СН. Лимбико-неокортикальные механизмы формирования зависимости от курения (экспериментальное исследование) [автореферат]. Харьков: Харківський державний університет; 1986. 17 с. (Garbuzova SN. Limbic-neocortical mechanisms of smoking dependence formation (experimental study) [abstract]. Kharkov: Kharkiv State University; 1986. 17 p. Ukrainian).

Сорокіна ІВ, Горянікова ІМ. Вплив способу життя матері на показники відносної маси селезінки та тимусу дітей. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2015;4:50-4 (Sorokina IV, Horianikova IM. The influence of the mother’s lifestyle on the relative mass of the spleen and thymus of children. Problems of uninterrupted medical training and science. 2015;4:50-4. Ukrainian).

Pertsov SS, Grigorchuk OS, Koplik EV, Abramova AY, Chekmareva NY, Chekhlov VV. State of stress-marker organs in rats with various behavioral characteristics during repeated stress exposures. Bull Exp Biol Med. 2015 Nov;160(1):20-3.

Антоняк ГЛ, Бабич НО, Білецька ЛП, Панас НЄ. Кадмій в організмі людини і тварин. ІІІ. Вплив на репродуктивну систему. Біологічні Студії. 2011;5(2):141-52 (Antonyak HL, Babych NO, Biletska LP, Panas NE. Cadmium in human and animal organisms. ІІІ. Effect on reproductive system. Studia Biologica. 2011;5(2):141-52. Ukrainian).

Скотаренко ТА, Шепітько КВ. Реакція кіркової речовини наднирників при гострому асептичному перитоніті та його корекції введенням кріоконсервованої плаценти. Світ медицини та біології. 2016; 1(55):158-61 (Skotarenko TA, Shepit’ko KV. The reaction of the adrenal cortex in acute aseptic peritonitis and its correction by the introduction of cryopreserved placenta. World of Medicine and Biology. 2016;1(55):158-61. Ukrainian).