Взаємозв’язок рівня адипонектину в циркуляції з імунними показниками та коагуляційними властивостями периферичної крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
Pdf

Ключові слова

цукровий діабет 2-го типу, неалкогольна жирова хвороба печінки, адипонектин, субпопуля- ційний склад лімфоцитів периферичної крові, фібринолітична активність

Як цитувати

Dunaeva, I., Chernyavskaya, I., Dorosh, A., & Karachentsev, Y. (2017). Взаємозв’язок рівня адипонектину в циркуляції з імунними показниками та коагуляційними властивостями периферичної крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки. Ендокринологія, 22(1), 37-44. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/56

Анотація

Мета — вивчення імунних особливостей і коагуляційних властивостей периферичної крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу (ЦД2) і неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) залежно від рівня адипонектину та стадії НАЖХП. Методи. Обстежено 122 хворих на ЦД2 із НАЖХП (62 жінки та 60 чоловіків). Хворих розподілили на 3 групи залежно від стадії НАЖХП. Рівень адипонектину визначали імуноферментним методом. Проводили дослідження субпопуляційного складу лімфоцитів периферичної крові імунопероксидазним методом за допомогою моноклональних антитіл (відсотковий вміст Т-лімфоцитів: Т-лімфоцитів загальних (CD3+), Т-хелперів (CD4+), Т-супресорів (CD8+) і Т-активних лімфоцитів (CD25+). Результати. У пацієнтів із ЦД2 із НАЖХП та ожирінням виявлено зміни імунного статусу, які характеризуються імуносупресією, збільшенням значення імунорегуляторного індексу (CD4+/CD8+) за рахунок зниження кількості CD8+ Т-супресорів, а також активації CD25+ Т-активних лімфоцитів на тлі гіпоадипонектинемії. Висновок. Визначено взаємозв’язки між змінами показників імунної системи, які потенціюють хронічне запалення низької інтенсивності, складовими системи коагуляції залежно від рівня адипонектину та стадій НАЖХП у пацієнтів із ЦД2, будуть сприяти вдосконаленню раннього діагностичного алгоритму дисфункції гепатобіліарної системи, а в подальшому — зменшенню ризику розвитку макросудинних ускладнень у даної категорії хворих.

Pdf

Посилання

1. Diabetes Atlas Seventh Edition [Text] / International Diabetes Federation (IDF). — 2015. — 142 p.
2. Зак К.П., Маньковский Б.Н., Кондрацкая И.Н., Попова В.В., Саенко Я.А., Липская О.Е., Семионова Т.А., Афанасьева В.В. Иммунитет у больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующим метаболическим синдромом / ожирением. Сообщение 1. Лейкоцитарный состав крови, иммунофенотип лимфоцитов и ультраструктура нейтрофилов // Ендокринологія. — 2013. — Т. 18, № 1. — С. 27-36. (Zak K.P., Man’kovskiy B.N.,
Kondratskaya I.N., Popova V.V., Sayenko Ya.A., Lipskaya O. Ye., Semionova T.A., Afanas’yeva V.V. Immunity in patients with type 2 diabetes, and concomitant metabolic syndrome / obesity. Communication 1. Leukocytic blood content, immunophenotype of lymphocytes and neutrophils ultrastructure // EndokrynolohÍya. — 2013. — T. 18, № 1. — P. 27-36).
3. Кравчун Н.А., Земляницына О.В., Чернявская И.В. Сравнительный анализ показателей иммунного статуса у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа и пациентов с полиэндокринопатиями (СД 1 и 2 типов в сочетании с АИТ) // Питання експеримент. та клін. медицини. — 2009. — Т. 2, вип. 13. — С. 45-51. (Kravchun N.A., Zemlyanitsyna O.V.,
Chernyavskaya I.V. Comparative analysis of the immune status indices in type 1 and type 2 diabetic patients and 2 patients with polyendocrinopathies (type 1 and type 2 in conjunction with AIT) // Pitannya eksperiment. ta klÍn. medytsyny. — 2009. — T. 2, vip. 13. — P. 45-51).
4. Кравчун Н.О., Чернявська І.В., Алексєєва І.І. Порівняльний аналіз показників тиреоїдного статусу та рівня інтерлейкіну‑4 у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів з автоімунним тиреоїдитом // Досягнення та перспективи експериментальної та клінічної ендокринології (Дев’яті Данилевські читання): матеріали наук. — практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 2-3 берез. 2010 р.). — Харків, 2010. — С. 59-60. (Kravchun N.O., Chernyavs’ka Í.V., Aleksêêva Í.Í. A comparative analysis of thyroid status parameters
and level of interleukin‑4 in patients with types 1 and 2 diabetes and autoimmune thyroiditis // / Dosyahnennya ta perspektyvy eksperymental’noyi ta klinichnoyi endokrynolohiyi (Dev’yati Danylevs’ki chytannya): materialy nauk. — prakt. konf. z mizhnar. uchastyu (Kharkiv, 2-3 berez. 2010 r.). — Kharkiv, 2010. — P. 59-60).
5. Кравчун Н.О., Чернявська І.В. Дослідження показників клітинної ланки імунної системи та рівнів інтерлейкіну‑6 і лептину у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2-го типу у поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом // Перший міжнародний конгрес «Профілактика. Антиейджинг»: матеріали конгресу (Київ, 12-13 жовт. 2011 р.). — К., 2011. — С. 42-43. (Kravchun N.O., Chernyavs’ka I.V. Research of indicators in cellular link of immune system and levels of interleukin‑6 and leptin in patients with type 2 diabetes mellitus in combination with autoimmune thyroiditis // Pershyy mizhnarodnyy konhres «Profilaktyka. Antyeydzhynh»: materialy konhresu (Kyyiv, 12-13 zhovt. 2011 r.). — K., 2011. — P. 42-43).
6. Кравчун Н.О., Чернявська І.В., Земляніцина О.В., Тємнікова О.А. Активність лептину та інтерлейкіну‑6 у сироватці крові хворих на цукровий діабет 2 типу в сполученні з автоімунним тиреоїдитом // Ендокринна патологія у віковому аспекті: матеріали. наук. — практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 27-28 жовт. 2011 р.). — Харків, 2011. — С. 55-56. (Kravchun N.O., Chernyavs’ka I.V., Zemlyanitsyna O.V., Tyemnikova O.A. The activity of leptin and interleukin‑6 in the blood serum of patients with type 2 diabetes in combination with autoimmune thyroiditis // Endokrynna patolohiya u vikovomu aspekti: materialy. nauk. — prakt. konf. z mizhnar. uchastyu (Kharkiv, 27-28 zhovt. 2011 r.). — Kharkiv, 2011. — P. 55-56).
7. Кондратюк Е.А., Боднар П.Н., Лисяный Н.И., Бельская Л.Н., Потапова А.И. Цитокиновый статус и субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови больных сахарным диабетом 2 типа и неалкогольной жировой болезнью печени // Ендокринологія. — 2015. — Т. 20, № 1. — С. 401-407. (Kondratyuk E.A., Bodnar P.N., Lysyanyy N.Y., Bel’skaya L.N., Potapova A.Y. Cytokine status and subpopulation cntent of lymphocytes in peripheral blood of patients with type 2 diabetes and non-alcoholic fatty liver disease // EndokrinolohÍya. — 2015. — Vol. 20, № 1. — P. 401-407).
8. Трушина Э.Н., Мустафина О.К., Сото С.Х., Сенцова Т.Б., Плотникова О.А., Алексеева Р.И., Шарафетдинов Х.Х., Семенченко И.Ю., Кузнецов В.Д. Субпопуляционный состав
лимфоцитов периферической крови больных сахарным диабетом типа 2 и ожирением // Вопросы питания. — 2012. — Т. 81, № 5. — С. 60-65. (Trushina E.N., Mustafina O.K., Soto S. Kh., Sentsova T.B., Plotnikova O.A., Alekseyeva R.I., Sharafetdinov Kh.Kh., Semenchenko I. Yu., Kuznetsov V.D. Subpopulations content of peripheral blood lymphocytes in patients with type 2 diabetes and obesity // Voprosy pitaniya. — 2012. — Vol. 81, № 5. — P. 60-65).
9. Маммаев С.Н., Багомедова Н.В., Богомолов П.О. Цитокиновая система при неалкогольном стеатогепатите // РЖГГН. — 2007. — № 4. — С. 35-39. (Mammayev S.N., Bagomedova N.V., Bogomolov P.O. Cytokine system in nonalcoholic steatohepatitis // RZhGGN. — 2007. — № 4. — P. 35-39).
10. Тронько Н.Д., Зак К.П., Попова В.В., Бутенко А.К. Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины. — К.: Книга-плюс, 2015. — 488 с. (Tron’ko N.D., Zak K.P., Popova V.V., Butenko A.K. Diabetes. Immunity. Cytokines. — K.: Kniga-plyus, 2015. — 488 p.).